Mahabat talaplary

 
1. Mahabatyň hili we düzgünleri
 
2. Mahabatyň hili üçin umumy talaplar
 
3. Degişlilik we ygtybarlylyk
 
4.Mahabatda haýsy obýektlere we sözlemlere rugsat berilýär?
 
5. Surat
 
6. Wideo
 
7. Hasaby blokirlemegiň ähtimal sebäpleri


1.Mahabatyň hili we düzgünleri

1.1. Ulagym toparynyň maglumat bazalarynda çap edilen mahabatlar ýerleşdiriş düzgünlerine (hil talaplaryna) laýyk gelmelidir.

1.2. Düzgünleriň berjaý edilmezligi kesgitlenen düzgün bozulma hökmünde kabul edilýär we düzgüniň bozulmagyny aradan aýyrmak we gaýtadan neşir etmek mümkinçiligi bilen bir mahabatyň neşir edilmegine sebäp bolýar. Moderator tarapyndan bildirişiň aýrylmagy (ret edilmegi) düzgüni bozmak üçin talapdyr. Üýtgeşmezden mahabat goýmak, moderatoryň talaplaryny ýerine ýetirmezlik hasaplanýar.

1.3. Talaplary ýerine ýetirmezlik, Türkmenistanyň kanunlaryny bozmak, yzygiderli bozulmak ýa-da Ulagym toparynyň hil hyzmatynyň hyzmatdaşlygy dowam etdirmek mümkinçiligini hasaplamaýan beýleki sebäplerinde ähli ulanyjy hasaplarynyň doly ýapylmagy mümkin. .

1.4. Ulagym toparynyň hil hyzmaty kesgitlenen düzgün bozmalar barada jedelleşmeýär we beýan edilen düzgünlere ters gelýän argumentleri kabul etmeýär.


2. Mahabatyň hili üçin umumy talaplar

2.1. Mahabat dogry hasaplanýar:

         1) Ulagym sahypasynyň mowzugyna degişli maglumatlary öz içine alýar;

         2) diňe bir obýekt hakda maglumatlary öz içine alýar we beýleki obýektleri we teklipleri agzamaýar;

         3) teklip bilen baglanyşykly hakyky durmuş obýekti barada maglumatlary öz içine alýar;

         4) obýekti häsiýetlendirýän maglumatlar doly we takyk görkezilýär
         5) geleşigiň häsiýeti, potensial alyjy üçin hakyky bahasy, goşmaça tölegler we töleg şertleri takyk we dogry görkezilýär;

        6) obýekte hakykatdanam laýyk gelýän ýokary hilli we maglumatly suratlar ulanylýar;

        7) göni ýa-da aç-açan internet baglanyşyklary, hastaglar ýa-da aragatnaşyk maglumatlary ýok (degişli bölümde berlen aragatnaşyk belgilerinden başga);

       8) teklip obýekt hakda jikme-jik we takyk maglumatlary öz içine alýar, üçünji tarap mahabatyny öz içine almaýar;

       9) mahabatyň awtory bilen iki günüň dowamynda habarlaşyp boljak häzirki aragatnaşyk maglumatlary görkezilýär;

       10) obýekti görmekden ýüz öwürýän ähli möhüm maglumatlar mahabatyň beýanynda görkezilmelidir.
 
3. Degişlilik we ygtybarlylyk

3.1. Teklip edilýän obýektiň daşky görnüşi we aýratynlyklary goşulan suratlara, görkezilen parametrlere we düşündirişe laýyk gelmelidir.
Bu şertleriň iň bolmanda biri ýerine ýetirilmese, mahabat ygtybarsyz hasaplanýar.

3.2. Obýektiň teklibi yglan edilende degişli bolmaly we geleşigiň ähli görkezilen şertlerine laýyk gelmelidir.

Bu şertleriň iň bolmanda biri ýerine ýetirilmese, teklip ygtybarly däl hasaplanýar. Hil hyzmaty bildirişiň ýerlikliligine ýa-da ygtybarlylygyna şübhelenýän bolsa, obýekt hakda goşmaça maglumatlar ýa-da teklibiň ýerliklidigini tassyklamak soralyp bilner.

3.3. Baglanyşyksyz ýa-da nädogry mahabatlary bolan ulanyjylaryň hasaplary, Ulagym ulanmak ukybyna pessimizasiýa, blokirleme ýa-da beýleki çäklendirmelere sezewar edilýär.

4. Mahabatda haýsy obýektlere we sözlemlere rugsat berilýär? 

4.1. Diňe awtoulaglar bilen baglanyşykly zatlar ýerleşdirilip bilner.

4.2. Bir mahabatda bir obýektiň teklibi bolup biler.

Islendik görnüşde beýleki zatlary ýa-da sözlemleri ýatlamak kabul ederliksizdir (“has köp wariant bar”, “başga awtoulaglar bar” we ş.m.).

4.3. Şol bir mahabat ID-sinde bir obýekti beýlekisine üýtgetmek gadagandyr.

5. Suratlar 

5.1. Diňe teklip edilýän emlägiň hakyky suratlary ulanylyp bilner.
 
5.2. Suratlara (suw belligi hökmünde ulanmagy goşmak bilen) goýmak gadagandyr:
 
         - Email adres
 
         - Telefon belgisi
 
         - Islendik hyzmatlaryň, arzanladyşlaryň, teklipleriň mahabaty
 
         - Islendik jaň (sahypa girmek ýa-da jaň etmek ýaly), baglanyşyklar
 
         - Başga maglumatlar
 
         - Daşarky wizual elementler
 
5.3. Bu gadagan:
 
         - Obýektiň suraty bolmadyk suratlary ulanmak (çyzgylar, kollaageslar, suratlar, logotipler; obýekt bilen baglanyşykly bolmadyk suratlar)
 
         - Bulaşyk, uzaldylan ýa-da deformasiýa edilen şekilleri ulanmak
         - Diňe suratlandyrmaýan suratlary ulanmak (mysal üçin: faralar, diňe içki, diňe penjire)
Şeýle suratlar beýlekilere goşmaça bolup, obýekti "tutuşlygyna" görkezýär.
 
         - Karz alnan suratlary, şeýle hem daşarky suw belliklerini ýa-da aýyrmagyň yzlaryny görkezýän suratlary ulanmak.
          (Daşary ýurt suw bellikleri beýleki saýtlaryň alamatlary hasaplanýar; Öçürmegiň yzlary: ýuwmagyň / çüýşäniň / ýelmemegiň / kesmegiň yzlary.)
 
         - Adamlaryň, haýwanlaryň suratlaryny öz içine alýan suratlary ulanmak

5.4. ýokary hilli, ýokary çözgütli suratlar ulanylmaly. 200x200 pikselden kiçi suratlar gadagan. Ulanylan suratlaryň maslahat berilýän ululygy 600x600 pikselden. Maglumat bermeýän suratlar sebäpli mahabatdan ýüz öwürmek üçin ibereniňizde muny ýatda saklaň.

5.5. Dürli parametrli, ýöne şol bir obýektleriň şekillerini ulanmak bilen mahabatlar ygtybarly däl hasap edilip bilner.

6. Wideolar

6.1. Mahabatda hödürlenýän obýektiň diňe hakyky we degişli ýokary hilli wideolaryny ýerleşdirmäge rugsat berilýär.

6.2. Wideo hiç kimiň intellektual eýeçilik hukuklaryny bozmaly däldir.

6.3. Maslahat berilýän wideo uzynlygy 3 minuda çenli.

6.4. Wideoda (wideo yzygiderliliginde we ses goşulmasynda) ulanmak / ýerleşdirmek gadagan:

         - islendik hyzmatlaryň, arzanladyşlaryň, teklipleriň we beýleki obýektleriň mahabaty;

         - Email adres

         - telefon belgisi

         - obýekt bilen gönüden-göni baglanyşykly däl maglumatlar;

         - biabraý, kemsidiji sözler;

         - adamlaryň ýakyn suratlary (obýekt hakda gürleýän adamlardan başga);

6.5. Wideoda görkezilen obýektiň parametrleri mahabatdaky maglumatlara laýyk gelmelidir.

6.6. Dürli salgylary ýa-da şol bir wideolary bolan beýleki dürli parametrleri bolan mahabatlar ygtybarly däl hasap edilip bilner.


7. Hasaby blokirlemegiň ähtimal sebäpleri

7.1. Mahabaty çap etmegiň düzgünleriniň köp bozulmagyny ýüze çykarmak.

7.2. Galp, nädogry ýa-da ähmiýetsiz teklipleri kesgitlemek.

7.3. Belli bir obýekt däl-de, maglumat hyzmatlaryny hödürläň.

7.4. Galp işler maksady bilen mahabatlary ýerleşdirmek (amal gutarmanka töleg almagy goşmak bilen).

7.5. Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagyny ýüze çykarmak.Mahabatlaryňyzda beýle düzgün bozulmadyk bolsa we blok ýalňyşlyk bilen ulanyldy öýdýän bolsaňyz, goldaw toparyna habar bermegiňizi haýyş edýäris.
Ulagym administrasiýasy obýektler barada goşmaça maglumat we resminamalary talap etmek hukugyny hem saklaýar.
Gir