Bildirişleri goşmagyň tertibi

 Bildiriş ýerleşdirmek we tölegli hyzmatlary bermek düzgünleri
1-nji madda. Umumy düzgünler
1.1. Bildirişlerde Türkmenistanyň kanunlaryna gadagan ýa-da ters gelýän maglumatlar bolmaly däldir.
1.2. Ýerleşdirilýän bildirişler ortaça - doldurmagyň dogrulygyny we bu düzgünleriň berjaý edilişini barlaýar.
1.3. Ýerleşdirilýän bildirişler üçin umumy talaplar:
bildirişde ygtybarly maglumatlary (bahasy, telefonlary, aýratynlyklary, suratlary we ş.m.) görkezmek zerurdyr.
bildirişiň mazmuny, iberilen sözbaşysyna laýyk gelmelidir. Bu ýagdaýda bildiriş, göçürilýän sözbaşynyň düzgünlerine laýyk gelmese, aýrylyp bilner.
“Şäher” meýdançasynda, “sargyt etmek” statusy bolan bildirişlerden başga, teklibiň (önümiň) ýerleşýän şäheri görkezilmelidir.
1.4. Gadagan edilýän:
• bildirişiň mazmunynda meňzeş bir zat hakda gürleşýändigimiziň we şol bir şäherdäki teklibi (neşir edilen senesine garamazdan) çap edilmegi, kadadan çykma - "Ätiýaçlandyryş şaýlary".
• ulag serişdelerini zapas şaýlaryna satmak, " Ätiýaçlandyryş şaýlary" kategoriýasynyň ýörite bölüminden başga
• awtoulaglaryň satuwy barada bildiriş maglumatlaryny birnäçe nusgada görkezmek.
• “Bejeriş we hyzmatlar” -dan başga bölümlerde ýörite öndürilen awtoulaglary, ýük awtoulaglaryny, awtobuslary we ýörite enjamlary eltmek üçin hyzmatlary hödürlemek.
• jyns, etnik, dini, jemgyýetçilik sebäpleri, zorlugy wagyz etmek, ýigrenç bildirmek 1.5. Mahabatyň eýesi bildirişdäki maglumat üçin jogapkärdir.
 1.6. Saýt, ulanyjylar tarapyndan edilen geleşik üçin jogapkärçilik çekmeýär.
 1.7. Kadalara laýyk gelmýän bildirişler, islendik wagtda saýtyň administrasiýasy tarapyndan, bildirişiň awtoryndan rugsat alynmazdan aýrylyp ýa-da düzeldilip bilner.
 1.8. Bildirişi ýerleşdirmekde şübheli işjeňlik hasabyň blokirlenmegine getirýär.
 1.9. Bu düzgünlere we Türkmenistanyň "Köpçülikleýin habar beriş serişdelerine" kanunyna laýyk gelmeýän bildirişlere we makalalara teswirler, saýtyň administrasiýasy tarapyndan bildirişiň awtorynyň rugsady we habary bolmazdan islendik wagtda aýrylyp ýa-da düzedilip bilner.
 1.10. Ygtyýarnamalaşdyrylmaly işiň görnüşi barada maglumat öz içine alýan bildiriş ýerleşdirilende, häzirki ygtyýarnamanyň sanyny, kimiň we haçan berilendigini görkezmeli. Ýogsam, bildiriş aýrylar.
 1.11. Saýtda bildirişi ýerleşdirmegiň möhleti, iberilen senesinden (ýa-da uzaldylan senesinden) 7 gün.
 1.12. Saýtda mahabatyň saklanyş möhleti (arhiwe geçirilenden soň) arhiwiň göçürilen senesinden 2 ýyl. Bu döwürden soň, mahabatyň dikeldilmegi mümkinçiligi bolmazdan saýtdan pozulýar.
 1.13. "Awtoulaglar" bölüminde mahabat ýerleşdirilende, ulanyjy Ulagym Analitika hyzmatyny ulanmaga razy bolýar. Bildirişde awtoulag bahasy, bildirişiň saýtda ýerleşdirilen pursatyndan başlap, şuňa meňzeş awtoulaglaryň ortaça bahasyny hasaplamak we görkezmek üçin ulanylar.
1.14. Ulagym.com administrasiýasy, bäsdeş saýtlar / klassifikasiýalar (logotipler, suratlar, tekstdäki marka bellikleri, aragatnaşyk maglumatlarynyň çap edilmegi) bilen baglanyşykly hiç hili maglumat çap etmezlik hukugyny özünde saklaýar.
1.15. Bildirişi ýerleşdirmek bilen, ulanyjy bildiriş sahypasynda mahabat materiallarynyň bardygyna razy bolýar.
1.16. Aragatnaşyk telefon belgiňizi bildirişde görkezeniňizde, onuň açykdygyna we torda gurnalandygyna göz ýetiriň. Telefon belgisini bir günden gowrak alyp bolmaýan bildiriş öçüriler.
1.17. Bildiriş aktual bolmaly, eýýäm satylan ýa-da kärendesine alnan zatlar hakda arhiw bildirişlerine geçmeli. Tapylan ähmiýetsiz bildirişler, bildirişiň awtoryna öňünden duýduryş, bermezden sahypa moderatory tarapyndan aýrylar.
1.18. Awtorlyk hukugyny bozýan bildirişler, awtorlyk hukugynyň eýesiniň haýyşy boýunça bildirişiň awtoryna öňünden duýduryş bermezden aýrylyp bilner.
2-nji madda. Bildirişiň ady we teksti
2.1. Bildiriş teksti diňe rus we türkmen dillerinde rugsat berilýär, ýörite terminler / gysgaltmalar (4WD, ABS, SRS we ş.m.) we atlar (markalar, modeller, zapas şaýlaryny öndürijiler we ş.m.).
2.2. Registr jümlelerdäki ýaly (birinji harp baş harp bilen ýazylýar, galanlary kiçi harplar bilen).
2.3. Transliterasiýa (latyn harplarynda sözler ýazmak) gadagandyr.
2.4. Mahabaty tabşyrmak üçin meýdanlar atlaryna görä doldurylmalydyr.
2.5. Telefon belgileri sahypa görnüşinde görkezilmelidir.
2.6. Gadagan edilen:
• Sözbaşyda ýa-da tekstde gaýtalanýan dyngy belgilerini ýa-da elipbiý däl nyşanlary öz içine alýan mahabatlary ýerleşdirmek.
• bahasy aç-açan ýa-da gytaklaýyn görkezilen bildirişi, şeýle hem arzanladyşlar we bildirişler barada maglumatlary ýerleşdirmek.
• islendik sahypa ýa-da e-poçta salgylanma baglanyşyk bermek.
• telefon belgilerini, Skype, WhatsApp, Viber we beýleki habarlaşma hyzmatlary üçin habarlaşmak üçin maglumatlary görkezmek.
• bildirişiň adyna ýa-da tekstine islendik habarçyda jaň etmek ýa-da ýazmak haýyşlaryny ýerleşdirmek.
• Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ulagy bellige almak üçin zerur resminamalar bolmadyk halatynda ulag satmak üçin teklip hödürlemek.
• banklaryň we beýleki maliýe guramalarynyň atlaryny görkezmek.
3-nji madda. Suratlary çap etmegiň düzgünleri
3.1. Bildirişiň şahsyýetiň şahsy durmuşyna bolan hukugyny bozýan şekillerde, şeýle hem neşir edilmegi Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän şekillerde ulanmak gadagandyr.
3.2. Bildirişleri çap etmegiň düzgünleriniň berjaý edilmegini we hyzmatyň kadalaryna laýyk gelmeýän suratlary derrew aýyrmagy üpjün etmek üçin ähli suratlar çap edilmezden ozal moderatorlar tarapyndan barlanýar.
3.3. Bu görkezmelere ters gelýän suratlar tapylan badyna aýrylar.
3.4. Hyzmat bildirişde çap edilen şekilleriň (faýllaryň) mazmuny üçin jogapkärçilik çekmeýär.
3.5. Bildirişdäki şekillere bolan hukuklar degişli eýelerine degişlidir.
3.6. Suratyň ölçegi azyndan 400 × 300 piksel bolmaly.
3.7. Suratlar JPEG, PNG görnüşinde bolmaly.
3.8. Söwda belliklerini, nyşanlaryny, söwda atlaryny suratlara ýerleşdiriň, mahabat goýmagyň kadalarynda aýratyn ýazylan ýagdaýlardan başga.
3.9. Suratda aşakdakylar bolmaly däldir:
• suw bellikleri, Ulagym.com web sahypamyzyň we beýlekileriň nyşanlary;
• aragatnaşyk maglumatlary (telefon belgileri, e-poçta, Skype, WhatsApp, Viber we beýleki habarlaşma hyzmatlary üçin aragatnaşyk maglumatlary);
• birnäçe kombinirlenen suratlar;
• bahasy, karzlary, möhletleri we mahabatlary barada maglumat;
• "baýramçylyk" bezegi we çarçuwalar;
• sahypalaryň atlary we salgylary;
• döwlet nyşanlary;
• erotik mazmunyň bölekleri;
• skrinşot (ekran suratlary);
• QR kodlary;
3.10. Adamlar, şeýle suratyň çap edilmegine dilden ýa-da ýazmaça razylyk beren bolsalar, suratlarda suratlandyrylyp bilner, ýa awtorlyk hukugyň eýesi, ýa-da onuň razylygy bilen raýat dolanyşygyna girizilen önümiň mahabatynyň bir bölegi. Çagalaryň suratlaryny, suratlara ýerleşdirmek gadagandyr.
3.11. Sahypanyň beýleki ulanyjylaryna degişli suratlary göçürmek gadagandyr.
3.12. Surat satylýan obýekte ýa-da hödürlenýän hyzmata laýyk gelmelidir.
3.13. Bildirişi ibereniňizde suratlarda suw belliklerini ("watermarks") ulanmak, diňe Saýt administrasiýasynyň rugsady bilen rugsat edilýär.
3.14. Bejeriş we hyzmatlar bölüminde hiç hili ýazgy we logotip bolmazdan, suratlardan öň we soň birleşdirilen ikisini ulanmaga rugsat berilýär.
4-nji madda. Sahypada çap edilmegi gadagan edilen bildirişleriň mowzugy
4.1. Ýarag bilen baglanyşykly islendik iş (şol sanda maketlar, nusga, oýunjak we ş.m.).
4.2. Diňlemek enjamlary.
4.3. Resminamalary we DBAB satyn almak, satmak (döwlet bellige alyş belgisi).
4.4. Transplantasiýa üçin organlary satmak.
4.5. Jyns pudagy önümleri we hyzmatlary.
4.6. Alkogolly içgileri, çilimleri satmak.
4.7. Şübheli hyzmatlar: maliýe piramidalary (shemalary), tor marketing, humar oýunlary, şertnamalaýyn oýunlary baradaky maglumatlaryň satuwy, jadygöýlik, çaklamalar we beýleki şuňa meňzeş hyzmatlar barada maglumat.
4.8. Ulanylyşy Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyny bozmaga gönükdirilen harytlar / hyzmatlar (mysal üçin, awtomobil belgileri üçin ters çarçuwalar, tizlik ölçeg enjamyny sazlamak hyzmatlary, ýerine ýetiriji guramanyň wezipelerini kanuny taýdan ýerine ýetirmek üçin hyzmatlar we ş.m.).
4.9. Auksion arkaly awtoulaglary, harytlary we hyzmatlary satmak.
5-nji madda. Kompaniýalaryň bildirişleri üçin ýörite düzgünler
5.1. Bu düzgünler kategoriýalaryň mahabatlaryna degişlidir: awtoulag satyjylary, ätiýaçlandyryş şaýlary dükanlary, teker we tigir dükanlary, ýörite enjamlary satýanlar, ätiýaçlandyryş şaýlaryny satýanlar (ýörite enjamlar), awtoulag ýuwulýan ýerler, sürüjilik mekdepleri, awtoulag ätiýaçlandyryşy, tehniki gözleg, tekerleri saklamak.
5.2. Bildirişiň tekstinde kompaniýa, satylan harytlar ýa-da hyzmatlar, satuw şertleri we kepillik (bar bolsa) hakda gürrüň bermeli. Satylýan önüm (hyzmat) bilen baglanyşykly bolmadyk goşmaça hyzmatlary hödürlemek gadagandyr, mysal üçin baha bermek, awtoulag satyn almak we ş.m.
5.3. Bu sözbaşylarda suratsyz mahabat goýmak gadagandyr.
5.4. Surat meýdanynyň 30% -den köp bolmadyk şekilde teksti ulanmaga rugsat berilýär.
6-njy madda. Bildirişi ýerleşdirmegiň düzgünleriniň berjaý edilmezligi üçin jogapkärçilik
6.1. Bu düzgünleriň berjaý edilmezligi, şeýle hem sahypa zyýan berýän işler üçin administrasiýa hukugy saklaýar:
• öwezini dolmazdan ähli mahabatlaryň soňundan aýrylmagy bilen şahsy hasabyňyzy ýapmak;
• düzgünleri yzygiderli bozandygy üçin ulanyjynyň e-poçta we telefon belgisini "gara sanaw" -a goşmak.
6.2. Sahypanyň administrasiýasy, ulanyjylara öňünden duýdurmazdan islendik wagt "Bildirişi ýerleşdirmegiň kadalaryny" üýtgedip ýa-da dolduryp biler. Üýtgeşmeler saýtda çap edilen pursatyndan güýje girýär.
Goşundy 1
Sahypa kategoriýalarynda mahabatlary çap etmegiň düzgünleri:
1. "Maşynlar" bölümi
1.1. Ýeňil awtoulaglary
1.1.1. Diňe ýeňil awtoulaglaryny satmak üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
1.1.2. Grafiki redaktor tarapyndan gaýtadan işlenen suratlary (teksti goşmak bilen) ýüklemek gadagandyr, formatyny, ululygyny üýtgetmek, DBB (döwlet belligiň belgisi) pozulmagy.
1.1.3. Awtoulag satyjylarynyň nyşanyny "Awtosalonyň" degişli bildirişlerde şekiliň bir burçuna ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
1.1.4. Bir bildirişde bir awtoulagyň satuwy rugsat berilýär.
1.1.5. Awariýa ulag satmak üçin mahabat bar bolsa:
• ulagyň "ýol bilen" ýagdaýy we "gyssagly / hereketde däl" ýagdaýy görkezilmelidir.
• zyýany jikme-jik görkezýän suratlaryň bolmagy zerurdyr.
• gizlin kemçilikler bar bolsa (hereketlendirijiniň, dişli gutynyň, rafyň we beýleki komponentleriň we mehanizmleriň näsazlygy), olary bildirişleriň tekstinde beýan etmek ýeterlikdir.
1.1.6. Bejergini talap edýän ulaglary satmak üçin bildiriş ýerleşdirilende ("gyssagly / hereketde däl" statusy bilen) awtoulaglary ätiýaçlandyryş şaýlaryna, ýa-da awtoulag gurnamalaryny aýratyn, ýa gizlin satmak gadagandyr (şeýle bildirişdäki teswirler hem).
1.1.7. Resminamasyz awtoulag satmak üçin bildiriş " ätiýaçlandyryş şaýlary üçin awtoulag" sözbaşysynda ýerleşdirilmelidir.
1.1.8. Ulanylan awtoulaglar üçin "marka / model / öndürilen ýyl" üçin ortaça bahany hasaplamagyň algoritmi:
• görkezilen şertlerde azyndan 1 bildiriş tapýarys (birmeňzeş awtoulag / öndürilen / öndürilen awtoulaglaryň hemmesi, gyssagly awtoulaglardan başga)
• ähli bahalaryň arifmetiki ortaça hasaplaýarys (AVG)
• her baha üçin, AVG (DIFF) arasyndaky tapawudy göz öňünde tutýarys
• her DIFF (SQR) kwadrada göterýäris
• DEVIATION = SQRT (SUM (SQR) / (mahabatlaryň sany) formulasyna görä derejäni hasaplaýarys;
• bahalaryň aralygyny hasaplaýarys RNG_FROM = AVG - DEVIATION, RNG_TO = AVG + DEVIATION
• RNG_FROM..RNG_TO-a girmeýän bahalary taşlaýarys
• RNG_FROM..RNG_TO derejä girýän ähli bahalar üçin arifmetiki ortaça bahasyny hasaplaýarys we netijäni saklaýarys
1.1.9. “Ulagym Analitika” hyzmatyny ulanyp, aşakdakylar bilen ylalaşygyňyzy tassyklaýarsyňyz:
• “Ulagym Analitika” hyzmaty tarapyndan berlen ähli maglumatlar diňe kömekçi guraldyr, işiniň kemsizligi we anyk hasaplamalaryň takyklygy kepillendirilmeýär. Şol bir wagtyň özünde, netijeleri alanymyzda hasaplamalaryň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin ähli tagallalary edýäris.
• Ulagym.com alnan maglumatlaryň takyklygy, dolulygy, ýeterlikligi, hili ýa-da laýyklygy barada hiç hili kepillik bermeýär. Bu maglumatlary ulanmagyň ýa-da ulanmagyň netijelerinden ähli töwekgelçiligi öz üstüňize alýarsyňyz.
1.2. Awtosalonlar
1.2.1. Jaýlary, görkeziş meýdançasy bolan awtosalonlara bildiriş ibermäge rugsat berilýär.
1.2.2. Bildiriş tekstinde diler, satylan awtoulaglar, satuw şertleri we kepillik hakda gürrüň berilmeli.
1.2.3. Salonyň ýa-da görkeziş meýdançasynyň suraty bar bolsa, fotosuratda kompaniýanyň ýa-da markanyň nyşanyny, şeýle hem kompaniýanyň adyny ulanmaga rugsat berilýär.
2. " Ätiýaçlandyryş şaýlar" bölümi
2.1. Awtoulag bölekleri
2.1.1. Awtoulaglar, täjirçilik ulaglary we awtoulaglar üçin ätiýaçlandyryş şaýlaryny satmak üçin bildiriş ibermäge rugsat berilýär. Çäklendirilen hyzmat ömri bolan ätiýaçlandyryş şaýlary (şemler, ýassyklar, guşaklar, nasoslar, lampalar, süpürgiçler, süzgüçler, wagt toplumy, abatlaýyş toplumy), şeýle hem esbaplar we multimediýa. Suwuklyklar we awtoulag himiýasy “ýaglar we awtoulag himiýasy” bölüminde ýerleşýär.
2.1.2. Sözbaşyda bir ýa birnäçe birlik babatynda bildirişi ( ýygyndy görnüşinde, remýygyndy ýa-da bütinleý birmeňzeş) ýeňil awtoulagyň üçin ätiýaçlandyryş şaýlaryň, täjirçilik ulaglary we awtoulag serişdeleri üçin belli bir aýratynlyklar toplumynyň (katalog belgi, ululyk, görnüş we ş.m.) bir birlik ýa ýygyndy üçin bahanyň hökmany görkezmesi
2.1.3. Bildirişiň adynda umumy düşündirişsiz ýolagçy awtoulagy, täjirçilik ulagy we awtoulag serişdeleri üçin belli bir ätiýaçlandyryş şaýynyň ady bolmaly (mysal üçin, "ABŞ-dan gelýän awtoulaglar üçin zapas şaýlary" - ady nädogry. Sözbaşy “Gapdal aýna Nissan Qashqai 2012 “ - dogry).
2.1.4. Ätiýaçlandyryş şaýlarynyň köp görnüşini satmak üçin bildirişler (awtosökme goşmak bilen) " Ätiýaçlandyryş şaýlary dükanlary we awtosökme" sözbaşy astynda çap edilmeli.
2.1.5. Bildirişiň adynda bu ätiýaçlyk şaýyna laýyk gelýän ýeňil awtoulaglarynyň, täjirçilik ulaglarynyň we awtoulag serişdeleriniň birden köp markasyny / modelini görkezmek gadagandyr.
2.1.6. Mahabatlarda (mysal üçin, 111, 222, 999 we ş.m.) ulanyp bolmajak, şertli ýa-da nädogry bahany görkezmek gadagandyr. Nädogry bahasy bolan bildirişler ret ediler.
2.2. Ätiýaçlandyryş şaýlary üçin awtoulag
2.2.1. Böleklere sökmek üçin niýetlenen awtoulag satmak üçin bildiriş goýmaga rugsat berilýär.
2.2.2. Gadagan edilen:
• awtoulaglaryň satuwy barada bildiriş maglumatlarynda birnäçe nusgada görkezmek;
• bildirişde islendik aragatnaşyk maglumatyny görkezmek;
• awtoulaglaryň dürli modellerini we markalaryny görkezýän dürli bildirişlerde tekstiň köpeldilmegi;
• ätiýaçlyk şaýlarynyň dükanlaryndan we awtosökme bölümlerinden bildirişleri, şeýle hem bildirişiň tekstinde awtoulag üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň atlaryny derňemek üçin iberiň.
2.3. Ätiýaçlandyryş şaýlaryň dükanlary we awtosökme
2.3.1. " Ätiýaçlandyryş şaýlary dükanlary we awtosökme" sözbaşysynda ätiýaçlandyryş şaýlarynyň dükanlaryndan bildirişler we awtosökme ýerleşdirilýär.
2.3.2. "Ady" meýdançasynda dükanyň gysga ady bolmaly (aýry-aýry telekeçi ýa-da kompaniýa).
2.3.3. Praýs-sahypany beýan etmä goýmak gadagandyr.
2.3.4. "Sebit", "Şäher", "Salgy" meýdanlarynda dükanyň hakyky ýerleşýän ýerini görkezmäge rugsat berilýär.
2.4. Şina we tigir dükanlary
2.4.1. Şinalary we tigirleri satýan we üpjün edýän kompaniýalar üçin bildiriş ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
2.4.2. Kompaniýanyň beýanynda bahalaryň sanawyny goýmak gadagandyr.
2.5. Ýeňil awtoulaglar üçin esbaplar we multimediýa Aksesuarlar we multimediýa bölüminde ýa-da Awto böleklerinde ýerleşýär
2.6. Ýaglar we awtoulag himiki serişdeleri
2.6.1. Ýaglaryň, suwuklyklaryň, çalgy ýaglarynyň, awtoulag himiýasynyň (geller, goşundylar, awtoulag şampunlary we ş.m.) satuwy üçin bildiriş ibermäge rugsat berilýär.
2.7. Şinalar
2.7.1. Diňe awtoulaglar we täjirçilik ulaglary, şeýle hem awtoulag serişdeleri üçin, teker satmak üçin bildiriş ibermäge rugsat berilýär.
2.7.2. Sözbaşyda bir birligiň ýa-da toplumyň bahasynyň hökmany görkezilmegi bilen bir ýa-da birnäçe birlik teker satuwy (toplumlaýyn ýa-da düýbünden meňzeş görnüşde) ýerleşdirilmegine rugsat berilýär. Birnäçe teker satmak üçin bildirişler “Şina we tiger” dükanlary sözbaşysynda çap edilmeli.
2.7.3. Bildirişde diňe bir tekeriň ululygyny kesgitläp bolýar (garyşyk tekerleriň bir toplumyndan başga - öň we yz oklary üçin). Söwda ulaglaryndaky tekerler üçin “täjirçilik” ölçegi saýlanýar, parametrler mahabatyň adynda ýa-da tekstinde görkezilýär.
2.7.4. Bildirişde, tekerler we esbaplar bilen birlikde teker satmaga mümkinçilik berýär.
2.8. Diskler
2.8.1. Diňe awtoulaglar we täjirçilik ulaglary üçin diskleri, şeýle hem awtoulag serişdeleri üçin diskleri satmak üçin bildiriş ibermäge rugsat berilýär.
2.8.2. Sözbaşyda bir birligiň ýa-da toplumyň bahasynyň hökmany görkezilmegi bilen bir ýa-da birnäçe tigir diskleriniň (toplum görnüşinde ýa-da düýbünden meňzeş görnüşde) satylmagyna degişli bir bildiriş ýerleşdirmäge rugsat berilýär. Birnäçe tigir satmak üçin bildirişler "Şina we tigir dükanlary" sözbaşy astynda çap edilmeli.
2.8.3. Bildirişde diskleriň diňe bir ölçegi görkezilip bilner (dürli diskleriň bir toplumyndan başga - öň we yz oklary üçin). Söwda ulaglary üçin diskler “täjirçilik” ölçegi saýlanýar, parametrler bildirişiň adynda ýa-da tekstinde görkezilýär.
2.8.4. Bildiriş şinalar we düzüjiler bilen birlikde tigir diskleri satmaga mümkinçilik berýär.
2.9. VIP blok hyzmaty      
2.9.1. VIP Blok – bu bildirişi mahabatlaşdyrmak üçin täze tölegli hyzmatdyr. Gözleg netijeleriniň üstündäki, gözleg netijeleriniň her sahypasynda ýörite görkezilen blokda görkezilýär.
2.9.2. Hyzmat iş stoly wersiýasynda (şahsy kompýuterden / noutbukdan), ykjam wersiýada işjeňdir.
2.9.3. Hyzmat bahasy:
• ähli sebitler üçin sahypanyň ähli bölümlerinde - 10 manat;
2.9.4. Hyzmat ulanyjynyň tölän pursatyndan başlap, Saýtyň ähli kategoriýalary üçin işjeň bolýar.
2.9.5. Ilkinji gezek hyzmat ediş döwri işjeňleşdirilen pursatdan 15 gün.
2.9.7. Ähli kategoriýalardaky bildirişler tötänleýin tertipde görkezilýär we gözleg sözüne gabat gelýär.
2.9.8. Bir kategoriýadaky vip bildirişi ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda (mysal üçin 1 ýa-da 2) talap edilende täsirleriň ýerlikliligi:
2.9.9. VIP blokda diňe bir bildiriş bar bolsa, bu tölegli hyzmaty satyn almak teklibi bilen bir blok çalşarys.
2.9.10. VIP blokda bildiriş ýok bolsa, adaty gözleg netijeleri görkezilýär.
2.9.11. VIP blok hyzmaty Saýtdaky beýleki tölegli hyzmatlar bilen baglanyşykly däl we diňe öz işini ýerine ýetirýär.
2.9.12. Bildirişi redaktirlemek we moderasiýa adatdakysy ýaly amala aşyrylýar.
2.9.13. VIP blok hyzmaty beýleki tölegli hyzmatlar bilen birlikde ähli tanyş ekranlara ýerleşdiriler
2.9.14. VIP blokda maglumat üçin talaplar:
Ulanyjynyň bildirişi, suraty, awtoulag modeli, bahasy, şäheri, gysga beýany, neşir edilen senesi.
2.9.15. Ulanyjy üçin VIP blokyna girmegiň şertleri: islendik bölümde degişli bildiriş.
3. "Bejeriş we hyzmatlar" bölümi
3.1. "Bejeriş"
3.1.1. Awtoulag elektrikleri
Awtoulag elektrikleri bilen baglanyşykly ähli hyzmatlar üçin bildiriş goýmaga rugsat berilýär.
3.1.2. Bamper abatlamak, awtoulag plastmassa
Bamper abatlaýyş, awtoulag plastmassa görnüşleri üçin bildiriş ibermäge rugsat berilýär.
3.1.3. Dwigateli abatlamak
Dwigateli abatlaýyş hyzmatlarynyň ähli görnüşleri üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
3.1.4. Dişli gutyny abatlamak
Dişli gutulary bejermek we anyklaýyş hyzmatlary üçin ähli görnüşli bildirişleri ibermäge rugsat berilýär.
3.1.5. Kuzowy abatlamak
Kuzowy abatlaýyş hyzmatlarynyň ähli görnüşleri üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
3.1.6. Radiatorlary, kondisionerleri bejermek
Radiatorlary, awtomatik gyzdyryjylary, kondisionerleri we freon ýangyçlaryny bejermek üçin hyzmatlaryň ähli görnüşleri üçin bildiriş ibermäge rugsat berilýär.
3.1.7. Ýangyç ulgamyny abatlamak
Ýangyç ulgamyny bejermek, anyklamak, ýuwmak, arassalamak üçin bildirişleri ibermäge rugsat berilýär.
3.1.8. Ýöreýiş abatlaýyş işleri
Ýöreýiş abatlaýyş hyzmatlarynyň ähli görnüşleri üçin bildiriş goýmaga rugsat berilýär.
3.1.9. Hyzmat stansiýasy, awtoulag hyzmatlary
Hyzmat stansiýalarynyň we awtoulag hyzmatlarynyň ähli görnüşleri barada bildirişleri goýmaga rugsat berilýär.
3.1.10. Awtoulag aýnasyny bejermek we oturtmak
Awtoulag aýnasyny oturtmak, dikeltmek üçin bildirişleri ibermäge rugsat berilýär. Degişli hyzmat etmezden awtoulag aýnasyny oturtmak üçin material satmak üçin mahabatlar gadagandyr.
3.2. "Hyzmatlar"
3.2.1. Awtoulag ýuwmak
Baglanyşykly hyzmatlar bilen awtoulag ýuwmak hyzmatlary üçin bildirişleri goýmaga rugsat berilýär.
3.2.2. Awtoulag ätiýaçlandyryşy
Islendik awtoulag ätiýaçlandyryşynyň hyzmatlary üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
 
3.2.3. Maşyn açmak, açar ýasamak
Awtoulag açmak, açarlary ýasamak we dikeltmek, gulplary bejermek, elektron düwmelerini programmirlemek hyzmatlary barada bildirişler goýmaga rugsat berilýär.
3.2.4. Awtoulag satyn almak
Awtoulaglary, ýük awtoulaglaryny we ýörite enjamlary satyn almak üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
3.2.5. Ýaglaryň, suwuklyklaryň üýtgemegi
Ýaglary, ähli suwuklyklary çalyşmak üçin bildirişi ibermäge rugsat berilýär. Degişli hyzmaty bolmadyk ýaglary, suwuklyklary satmak üçin bildirişler gadagan.
3.2.6. Kärendä almak
Ulagy kireýine almak ýa-da kärendesine almak üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
3.2.7. Taksi
Ýeňil ulaglar bilen ýolagçy gatnawynyň ähli görnüşleri, sürüji bilen awtoulag kärendesi barada bildirişler goýmaga rugsat berilýär.
3.2.8. Gury arassalaýyş, ýuwuş
Salonyň gury arassalaýyş we polat hyzmatlary üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
3.2.9. Şinany saklamak
Möwsümleýin teker saklamak hyzmatlary üçin bildirişlere rugsat berilýär.
3.2.10. Şinanyň ýerleşdirilmegi
Şinany gurnamagyň ähli görnüşleri (wulkanizasiýa, geometriýa, deňagramlylyk we ş.m.) üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
3.2.11. Ewakuator
Ewakuator hyzmatlary barada bildirişleri goýmaga rugsat berilýär.
 3.3. "Sazlamak"
3.3.1. Awtoulag sesi
Awtoulag sesi we ses sazlamak bilen baglanyşykly hyzmatlar üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär. Ses enjamlaryny degişli hyzmatsyz satmak üçin bildirişler gadagandyr.
3.3.2. Aerografiýa
Awtoulaglaryň korpusyna şekil çekmek hyzmatlary üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
3.3.3. Ksenon
Ksenony, lampalary gurmak, çalyşmak üçin bildiriş ibermäge rugsat berilýär. Ksenon toplumlaryny we lampalary degişli hyzmat etmezden satmak üçin bildirişler gadagan.
3.3.4. Içki örtük, gapak
Içerki gapaklary dikeltmek, şeýle hem gapaklary, ýapgylary öndürmek barada bildirişler goýmaga rugsat berilýär. Degişli hyzmatlar bolmazdan dikeltmek üçin materiallary satmak üçin bildirişler gadagan.
3.3.5. Duýduryşlar
Awtoulag duýduryşlaryny oturtmak, saýlamak, programmirlemek, gulpy açmak, aýyrmak we açar düwmelerini bejermek barada bildirişler goýmaga rugsat berilýär.
3.3.6. Reňklemek
Reňklemek, awtoulag aýnasyny we faralaryny goramak hyzmatlary üçin bildiriş ibermäge rugsat berilýär. Reňklemek we goramak üçin materiallary degişli hyzmatlar bolmazdan satmak üçin bildirişler gadagan.
3.3.7. Sazlamak
Kuzow we gurnama sazlaýyş hyzmatlary üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär. Sazlaýyş materiallaryny (boýaglar, filmler, awtoulag winil) degişli hyzmat bolmazdan satmak üçin bildirişler gadagan.
3.3.8. Çip düzmek
Dwigateliň güýjüni ýokarlandyrmak, ýangyjyň sarp edilişini azaltmak üçin enjamlary oturtmak üçin bildiriş ibermäge rugsat berilýär.
3.3.9. Sesi izolýasiýa etmek
Ses, ses yrgyldylary we ýylylyk izolýasiýa hyzmatlary üçin bildiriş ibermäge rugsat berilýär. Degişli hyzmatlar bolmazdan izolýasiýa materiallaryny satmak üçin bildirişler gadagan.
3.4. "Beýlekiler" Islendik hyzmatlar üçin bildiriş ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
4. "Söwda" bölümi
4.1. Ýük awtoulaglary
4.1.1. Ýük awtoulaglaryny satmak üçin bildiriş ýerleşdirmäge rugsat berilýär. Täze ulagyň uzynlygy 10 000 km-den geçmeli däl we öndürilen ýyl 5 ýyldan uly bolmaly däldir.
4.1.2. Bir bildirişde enjamyň bir birligini satmaga rugsat berýär.
4.2. Awtobuslar
4.2.1. Awtobuslary satmak üçin bildirişleri ýerleşdirmäge rugsat berilýär. Täze ulagyň uzynlygy 10 000 km-den geçmeli däl we öndürilen ýyl 5 ýyldan uly bolmaly däldir.
4.2.2. Bir bildirişde enjamyň bir birligini satmaga rugsat berilýär.
4.3. Ýörite enjamlar
4.3.1. Giriş görnüşinde görkezilen, ýörite enjamlaryň görnüşlerini satmak üçin bildiriş ibermäge rugsat berilýär. Ýörite enjamlaryň belli bir görnüşi rugsat berilýän sanawda ýok bolsa we enjamyň öz hereketlendirijisi ýok bolsa (islendik görnüşde), bu ýörite enjamlar üçin " ätiýaçlandyryş şaýlary" hasaplanýar. Täze ulagyň uzynlygy 10 000 km-den geçmeli däl we öndürilen ýyl 5 ýyldan uly bolmaly däldir.
4.3.2. Bir bildirişde enjamyň bir birligini satmaga rugsat berilýär.
4.5. Şinalar we diskler zapas şaýlary bölüminde ýerleşýär.
4.6. Söwda ulaglary üçin zapas şaýlary, zapas şaýlary bölüminde - "Söwda üçin ätiýaçlandyryş şaýlary" bölüminde ýerleşýär
4.7. Hyzmatlar
4.7.1. Ýörite enjamlaryň hyzmatlary we ony bejermek üçin bildirişi ibermäge rugsat berilýär.
4.8. Ýörite enjam satyjylar
4.8.1. Ýörite enjamlary satmakda ýöriteleşen kompaniýalar barada bildiriş ýerleşdirmäge rugsat berilýär.
4.8.2. Kompaniýanyň beýanynda bahalaryň sanawyny goýmak gadagandyr.
4.9. Ätiýaçlandyryş şaýlaryny satýanlar, ätiýaçlandyryş şaýlary bölüminde ýerleşýär - " ätiýaçlandyryş şaýlary dükanlary we awtoulag derňewi"
 
4.10. "Söwda" bölümindäki mahabatlarda grafiki redaktor tarapyndan işlenip taýýarlanan suratlary (teksti goşmak bilen) ýüklemek gadagandyr, formatyny, ululygyny, kiçi göwrümini üýtgetmek ýagdaýlaryndan başga (ýörite enjam satýanlar sözbaşysyna degişli däl. )
Goşundy 2
Gizlinlik syýasaty we şahsy maglumatlary goramak
Müşderi tarapyndan maglumat bermek
Saýtda bildirişleri hasaba alanyňyzda we ibereniňizde, müşderi aşakdaky maglumatlary berýär: ady, elektron poçta salgysy, telefon belgisi (müşderiniň kompýuter IP adresi awtomatiki ýazylýar). Müşderi, saýtda hasaba alnanda, habarlaşmak üçin maglumatlary (ady, elektron poçta salgysy, telefon belgisi), giren maglumatlaryň şahsy maglumat däldigine, kompaniýa meýletin we kompaniýa üçin zerur we ýeterlik mukdarda berilýändigine düşünýär, müşderi öňündäki borçlaryny ýerine ýetirýär.
Kompaniýa tarapyndan alnan maglumatlaryň aýan edilmezligi
Sahypa belli bir giren adamyň şahsylaşdyrylan maglumatlaryny diňe ýokary hilli hyzmatlar we buhgalter hasabaty bilen üpjün etmek üçin ulanýarys. Ulagym.com web sahypasyna girýänleriň käbirleriniň şahsy maglumatlaryny beýleki web sahypalaryna girýänlere mälim etmeýäris. Şahsy maglumatlary hiç wagt köpçülige ýaýratmaýarys we ony üçünji taraplara geçirmeýäris. Ýeke-täk kadadan çykmalar, ygtyýarly döwlet edaralaryna şeýle maglumatlaryň berilmegi Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygy bilen kesgitlenýän ýagdaýlardyr. Diňe ýygnan anonim maglumatlara esaslanyp, hasabatlary çap edýäris we paýlaýarys. Şol bir wagtyň özünde, hasabatlarda hyzmat ulanyjylarynyň şahsylaşdyrylan maglumatlaryny kesgitlemek mümkin bolan maglumatlar ýok. Şeýle hem, Ulagym.com önümlerini we hyzmatlaryny ösdürmek üçin içerki derňew üçin näbelli maglumatlary ulanýarys.
Müşderiniň öňündäki borçnamalary ýerine ýetirmek üçin kompaniýa bilen baglaşylan şertnama esasynda hereket edýän agentlere we üçünji taraplara kompaniýanyň maglumat bermeginiň bozulmagy hasap edilmeýär.
Maglumatlary ýerlikli we ulanylýan kanuny talaplara laýyklykda açmak, borçnamalarynyň bozulmagy hasaplanmaýar.
Müşderi tarapyndan saýtda açyk görnüşde berlen maglumatlar üçin kompaniýa jogapkärçilik çekmeýär.
Salgylanmalar
Ulagym.com web sahypasynda, kompaniýamyz bilen baglanyşykly bolmadyk we üçünji taraplara degişli beýleki web sahypalaryna baglanyşyklar bolup biler. Üçünji tarap sahypalarynda ýerleşdirilen maglumatlaryň takyklygy, dolulygy we ygtybarlylygy üçin jogapkärçilik çekmeýäris we şular ýaly sahypalarda goýýan maglumatlaryňyzyň gizlinligini saklamak üçin jogapkärçilik çekmeýäris.
Jogapkärçiligiň çäklendirilmegi
Bu gizlinlik ýörelgesini berjaý etmek üçin elimizden gelenini edýäris, emma gözegçilik edip bilmeýän faktorlara duçar bolan ýagdaýynda maglumatlaryň howpsuzlygyny kepillendirip bilmeris, netijesi, maglumatlaryň aýan edilmegi bolar. Ulagym.com web sahypasy we ondaky ähli maglumatlar hiç hili kepilliksiz “bolşy ýaly” hödürlenýär. Ýaramaz netijelere, şeýle hem sahypa URL-ä girmegi çäklendirmek ýa-da sahypa girmek we onda ýerleşdirilen maglumatlary ulanmak netijesinde ýüze çykan ýitgiler üçin jogapkärçilik çekmeýäris.
Ýollanma we habar beriş hatlary
• Saýtda hasaba alnanda, müşderi kompaniýadan mahabat we maglumat hatlaryny (üýtgeşmeler barada bildirişler, möhüm wakalar barada habarnamalar, töleg barada maglumat we bildirişler, okuw materiallary we ş.m.) almaga razy bolýar.
• Mahabat we maglumat hatlaryny almagyň ýygylygy günde birden köp habar däl. Kadadan çykma, saýtdaky bildirişler bilen hereket habarnamalarydyr. Çykmak opsiýasy her habarda baglanyşyk hökmünde berilýär.
• Ýollanmalar, ýazylan salga elektron poçta görnüşinde ýa-da bildiriş ýerleşdirilende, müşderi tarapyndan görkezilen telefon belgisine, gysga habar (SMS) görnüşinde gelýär.
Goşundy 3
Tölegli hyzmatlary bermegiň şertleri
Bu şertler, Ulanyjy tarapyndan https: // Ulagym.com (mundan beýläk "Saýt" diýlip atlandyrylýar) sahypasyndaky käbir sebitlerde we kategoriýalarda Ulanyjynyň bildirişlerini mahabatlandyrmak üçin tölegli hyzmatlaryň ulanylmagy bilen baglanyşykly gatnaşyklary dolandyrýar.
Ulanyjynyň kompaniýanyň hyzmatlaryny almagynyň şerti, onuň tölegi we Ulanyjynyň bildirişleri ýerleşdirmegiň Düzgünleri, şeýle hem Saýt interfeýsinde görkezilen görkezmeler we düşündirişlerdir.
Bu şertler Kompaniýa tarapyndan üýtgedilip bilner. Tölegli hyzmatyň ulanyjysy tarapyndan berlen her bir sargyt garaşsyz amal bolup, sargyt wagtynda güýje girýän şu şertleriň wersiýasyna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Hyzmatlaryň indiki tertibini goýmazdan ozal, Ulanyjy şertleriň häzirki wersiýasy bilen tanyşmaly. Şertleriň täze wersiýasy güýje girenden soň buýrugyň tamamlanmagy, Ulanyjynyň onuň bilen razyçylygyny we täze neşiriň düzgünlerinden doly ýüz tutmagyny aňladýar.
Ähli bildirişler üçin bildirişi mahabatlandyrmak üçin bar bolan tölegli hyzmatlaryň toplumyndan ybarat tölegli hyzmatlar paketleri (mundan beýläk "Paketler" diýilýär) bar:
 
Çalt satuw paketleriniň ady                Düzümi
 
Premium                                 • Reňk bilen aýratynlanyrmak
                                                   • Ýokaryk çykarmak
 
Bukjanyň bahasy, bu paket üçin göz öňünde tutulan arzanladyşyň minusyna goşulan tölegli hyzmatlaryň bahasynyň (belli bir kategoriýa we belli bir sebit üçin, bahalaryň tapawudyna görä) jemlenýär.
Hyzmatlar aşakdaky wakalaryň haýsydyr biriniň (öňküsini göz öňünde tutup) ýerine ýetirilen hasaplanýar:
• Bildirişleriň ýagdaýyna, saýtda ulanylyşyna garamazdan, tölegli hyzmatlary ulanmak, neşirden aýyrmak we ş.m.
• Paketde ulanyjy tarapyndan ulanylmadyk tölegli bildiriş hyzmatlary bar bolsa-da, bildirişi (paket bildiriş bilen baglanyşykly bolsa) arhiwine geçirmek.
Hyzmat üpjün edilmezden ozal ýatyrylan halatynda, başga sebäplere görä Hyzmat ýatyrylan halatynda, Kompaniýa, tölegiň haýsy ýoluna garamazdan, ulanylmadyk mukdaryny Ulanyjynyň hasabyna karz bermäge haklydyr.
Ulanyjyny Saýtdaky Hyzmatlar bilen üpjün etmek hakykaty we olaryň göwrümi kompaniýanyň buhgalteriýa ulgamynyň statistik maglumatlaryna esaslanýar.
Hyzmatlary dogry üpjün etmek üçin kompaniýa ähli zerur tagallalary etmäge borçlanýar, ýöne Ulanyjy aşakdaky sebäplere görä Hyzmatlary ulanyp bilmese, Ulanyjynyň ýitgileriniň öwezini dolmaýar:
• Hyzmatlara giriş amala aşyrylýan jemgyýetçilik aragatnaşyk kanallarynyň tehnologiki näsazlyklary, Ulanyjy tarapyndan haýsydyr bir sebäbe görä internete girişiň ýitmegi, ýalňyşlyklar, işdäki ýa-da maglumat geçirişindäki bökdençlikler, aragatnaşyk liniýalarynda kemçilikler we beýleki tehniki näsazlyklar;
• haker, DDoS hüjümleri, wirus programmalarynyň hereketleri we Saýtyň beýleki bozulmalary ýaly üçünji taraplar tarapyndan Saýtyň işine rugsatsyz gatnaşmagy.
• Ulanyjy tarapyndan şahsy hasabyňyza girmek, şol sanda birugsat ulanylmagyň alamatlary bar bolsa ýitirilmegi;
• ýeňip bolmajak ýagdaýlaryň kesgitlemesine düşen ýagdaýlarda.
Kompaniýa, Ulanyjynyň Saýt düzgünlerini bozmagy bilen baglanyşykly Kompaniýanyň hiç hili ýalňyşlygy sebäpli Ulanyjynyň çeken ýitgileri üçin jogapkärçilik çekmeýär.
Kompaniýa, Saýtdaky hyzmatlaryň Ulanyjynyň isleglerine laýyk gelýändigini we Ulanyjynyň Saýtdaky Hyzmatlaryň alynmagy bilen baglanyşykly iberen bildirişlerine myhmanlardan jogap aljakdygyny kepillendirmeýär.
Serişdeleri yzyna gaýtarmak syýasaty
Hyzmatlar üçin tölän ulanyjy, görkezilmedik hyzmatlaryň yzyna gaýtarylmagy ýa-da hyzmatlar üçin tölenen tölegiň ýatyrylmagy barada haýyş bilen Administrasiýa ýüz tutmaga haklydyr. Dolandyrmak ýa-da yzyna gaýtarmak karary Administrasiýa birtaraplaýyn kabul edilýär.
Tölegli hyzmatlaryň öwezini dolmak diňe aşakdaky ýagdaýlarda amala aşyrylýar:
1. Hyzmat tehniki sebäplere görä berilmedik bolsa we kabul ederlikli möhletde düzedilmedik bolsa.
2. Şol bir tölegli hyzmat, gysga wagtyň içinde (3 minuda çenli) şol bir mahabata birnäçe gezek birikdirilen bolsa.
Tölegli hyzmatlaryň öwezini dolmak aşakdaky ýagdaýlarda amala aşyrylmaýar:
1. Tölegli hyzmat ulanyjynyň özi bilen üstünlikli birikdirilen bolsa.
2. Işjeňleşdirilen tölegli hyzmatly mahabat, tölegli hyzmatyň möhleti gutarmanka ulanyjy tarapyndan özbaşdak öçürilen / arhiwine geçirilen bolsa.
3. Saýtda bildiriş ýerleşdirmek Düzgünleriniň bozulmagy sebäpli işjeňleşdirilen tölegli hyzmaty bolan bildiriş moderator tarapyndan aýrylan bolsa.
4. Tölegli hyzmat ulanyjynyň isleglerine laýyk gelmeýän bolsa.
5. Tölegli paketleri satyn almakdan (esasy, bildiriş) yzyna gaýtarylmaýar.
6. Beýleki ýagdaýlarda - Dolandyryşyň karary bilen.
7. Tölegli hyzmatyň hereketi togtadylsa ýa-da elýeterli we häzirki tölegli hyzmatlaryň sanawyndan aýrylsa.                     
Nädip yzyna gaýtaryp bolar?
Yzyna gaýtarmak haýyşyny ibermek üçin seslenme formasyny ulanyň.
Arza, tölegli hyzmat işjeňleşdirilen pursadyndan bir günüň dowamynda (24 sagadyň) gijä galman ugradylsa, kabul ediler.
Her bir anketa aýratyn we şahsy gözden geçirilýär, şonuň üçin yzyna gaýtarmak kepillendirilmeýär. Pul serişdelerini yzyna gaýtarmagyň tertibi, her bir aýratyn ýagdaýda administrasiýa tarapyndan kesgitlenýär.
Gir