Ulanyş şertleri

Ulanyjy şertnamasy Ulagym.com
Bu Ulanyjy şertnamasy, Ulagym LLP (“Ulagym”) bilen internet ulanyjysynyň (“Ulanyjy”), ulanyjy şertnamasynda görkezilen şertlerde www.Ulagym.com (Ulagym.com) internet çeşmesini ulanmakdan döreýän gatnaşyklary dolandyrýar.
 
Ulagym, Ylalaşyk baglaşmak üçin Ulanyja ýüz tutan bu teklibiň doly we şertsiz kabul edilmegi, şol sanda, mahabaty gözlemek, görmek ýa-da ibermek, sahypada hasaba durmak, teswir ýazmak, habarlaşma formasy arkaly habar ibermek we Ulagym.com-ny ulanmaga gönükdirilen beýleki hereketler.
 
Ulanyjy şertnamasy Ulagym tarapyndan islendik wagt Ulanyja ýörite habar bermezden üýtgedilip bilner. Ulagym şertnamasynyň täze neşiri Ulagym.com-da ýerleşdirilen pursadyndan güýje girýär, eger Ulagym başgaça aç-açan beýan etmese. Ulanyjy şertnamasynyň häzirki görnüşi bilen yzygiderli tanyşmak Ulanyjynyň jogapkärçiligidir.
 
Ulagym.com-yň Ulanyjy şertnamasynyň täze neşiri güýje girenden soň, ony ulanylmagy, Ulanyjynyň onuň bilen baglaşan şertnamasyny we täze neşiriň düzgünleriniň doly ulanylmagyny aňladýar.
 
Bu Ulanyjy Ylalaşygynyň häzirki görnüşi https://ulagym.com/terms-of-use adres boýunça elýeterli.
 
1. Adalgalar we kesgitlemeler
Häzirki Ulanyjy şertnamasynda aşakda görkezilen adalgalaryň manysy bar:
Ulagym.com / ýa-da Saýt - maglumat ulgamynda (kompýuter programmasy, maglumat bazasy, interfeýsiň grafiki dizaýny (dizaýn) we ş.m.) öz içine alýan maglumat we intellektual eýeçilik obýektleriniň ýygyndysy bolan , Ulagym.com we m.Ulagym.com web sahypalaryna (brauzer) göz aýlamak üçin ýörite programma üpjünçiligini ulanýan, internete birikdirilen dürli ulanyjy enjamlaryndan üpjün edilýän (bu salgylar bilen baglanyşykly indiki derejeleriň domenlerini goşmak bilen) ýa-da Ykjam goşundylary Ulagym.com. , Internet çeşmesidir.
 
Ulanyjy - Ulagym.com ýaly internet çeşmelerine girýän.
 
Ulanyjy şertnamasy - bu şertnama, Ulagym.com-yň işini düzgünleşdirýän ýa-da Saýtda çap edilen Hyzmatlary ulanmagyň tertibini, mahabatlary we beýleki düzgünleri, resminamalary ýerleşdirmegiň düzgünlerini kesgitleýän häzirki şertnamadyr.
 
Hyzmatlar - Ulagym.com-da ulanyjylar üçin elýeterli funksiýalar, hyzmatlar, gurallar.
 
Haryt - Ulagym.com-da Ulanyjynyň bildirişini ýerleşdirýän islendik önüm, hyzmat, iş teklibi ýa-da başga teklip.
 
Bildiriş - Ulagym.com-da Ulanyjy tarapyndan näbelli adamlar toparyna iberilen Harytlar baradaky teklip (aragatnaşyk maglumatlary, suratlar we beýleki degişli maglumatlary goşmak bilen) maglumat habary.
 
Satyjy - Harytlar bilen baglanyşykly şertnama baglaşmak teklibi bilen Ulagym.com saýtynda bildiriş ýerleşdirýän ulanyjy.
 
Satyn alyjy - Satyjy tarapyndan ýerleşdirilen Mahabatlary görýän, Harytlar bilen baglanyşykly Satyjy bilen aragatnaşyk saklaýan ýa-da Satyjy bilen geleşik baglaşýan ulanyjy.
 
Şahadatnamalar - Saýtda hasaba alyş prosesinde Ulanyjy tarapyndan özbaşdak döredilen ýa-da Ulagm.com-da Ulanyjynyň rugsadyndan soň Şahsy Hasaba girmek üçin ulanylýan özboluşly giriş (e-poçta salgysy) we parol.
 
Şahsy hasap - Ulagym.com-daky Ulanyjynyň şahsy bölümi, Saýtdaky Ulanyjynyň hasaby bilen baglanyşykly, Ulagym tarapyndan teklip edilýän şertlerde sargyt etmek, birikdirmek / aýyrmak ýaly aýratyn Ulagym.com Hyzmatlaryny dolandyryp bilýän.
 
Hasaba alyş - Ulagym.com-da görkezilen görkezmelere laýyklykda Ulanyjynyň şahsy hasabyny döretmek üçin Ulagym.com ulanyjy interfeýsiniň ýörite görnüşini ulanyp ýerine ýetiren şahsyýet maglumatlaryny we beýleki maglumatlary bermegi öz içine alýan hereketleri we aýratyn Ulagym.com Hyzmatlaryna elýeterli bolmagydyr.
 
Maglumat - Ulagym.com-yň ulanylmagy bilen baglanyşykly Ulagym tarapyndan berlen islendik material we maglumatlar.
 
2. Umumy düzgünler. Saýtyň hyzmatlaryna girmek
2.1. Ulagym, Ulanyjy şertnamasynyň şertleri boýunça Ulagym.com-da bar bolan Hyzmatlary, şol sanda Saýtda hödürlenýän mahabatlary we beýleki hyzmatlary ýerleşdirmek, gözlemek we görmek ýaly hyzmatlary ulanmaga çagyrýar. Käbir Hyzmatlary ulanmak meselesinde Ulagym goşmaça şertleri, düzgünleri we çäklendirmeleri döredip biler. Ulagym, islän wagtyňyz Hyzmatlaryň üpjün edilmeginiň şertlerini täzeden gözden geçirmäge ýa-da üýtgetmäge, Saýtyň ýa Hyzmatlaryň işleýşini, ýa-da belli bir işleýşini goşmak bilen Saýtyň ýa-da Hyzmatlaryň işleýşini giňeltmäge, üýtgetmäge, çäklendirmäge, haklydyr.
2.2. Başgaça görkezilmedik bolsa, Hyzmatlar Ulanyja mugt berilýär.
2.3. Käbir Hyzmatlaryň berilmegi, bu Ulanyjy Ylalaşygynyň aýrylmaz bölegi bolan ýörite düzgünler ýa-da mahabatlary ýerleşdirmegiň şertleri, beýleki şertler, ýazmaça görnüşde düzülen we Ulagym we Ulanyjy tarapyndan gol çekilen aýratyn şertnamalar bilen dolandyrylyp bilner. Bu Ulanyjy Ylalaşygynyň teksti bilen ýörite düzgünler ýa-da şertnamalaryň arasynda gapma-garşylyk bar bolsa, soňkylar ulanylar.
 
2.4. Ulagym.com web sahypasy, Satyjylara, öz jogapkärçiligine, Satyjynyň ygtyýarlyk bermäge hukugy bolan Harytlar bilen baglanyşykly geleşik baglaşmak üçin näbelli adamlar toparyna iberilen teklipleri ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän platforma. Alyjylar, Satyjylar bilen degişli geleşik baglaşyp, Satyjylar tarapyndan Saýtda ýerleşdirilen teklipleri öz isleglerine we jogapkärçiligine görä kabul etmeli.
 
Ulagym, Ulanyjylaryň arasynda geleşigi baglaşýan guramaçy däldir, Alyjy, Satyjy, araçy, agent ýa-da islendik Ulanyjynyň ýa-da beýleki gyzyklanýan adamyň wekili däl. Ulanyjylaryň arasynda Saýtda bildiriş ýerleşdirmek arkaly edilen ähli amallar, Ulagymyň göni ýa-da gytaklaýyn gatnaşmazdan tamamlanýar we ýerine ýetirilýär.
 
2.5. Saýtda Ulanyjynyň hasaba alynmagyna ýa-da ygtyýarnamasyna garamazdan, Saýtyň ulanylmagy, Saýtda ýerleşdirilen maglumatlary görmek, Ulanyjynyň bu Ulanyjy şertnamasy bilen razylaşýandygyny we Hyzmatlary ulanmak boýunça görkezmeleri ýerine ýetirmegi öz üstüne alýandygyny aňladýar, şonuň bilen birlikde, saýty ulanmak bilen baglanyşykly hereketler üçin jogapkärçilik almalydyr.
 
2.6. Ulagym.com-a girmek bu Ulanyjy, Ulanyjy şertnamasyny baglaşmak we ýerine ýetirmek üçin ähli hukuklarynyň we ygtyýarlyklarynyň, şol sanda ulularyň we doly ukyply adamyň ýa-da karar bilen yglan edilen kämillik ýaşyna ýetmedikleriň kepillendirilýän doly ygtyýarly (azatlyk) ýa-da on dört ýaşyna ýeten we ulanyjy şertnamasyny baglaşmak üçin ene-atasyndan ýa-da beýleki kanuny wekillerinden kanun tarapyndan talap edilýän görnüşde ýazmaça rugsat alan resminamasy. Ulagam, islendik wagt Ulanyjydan ýokarda görkezilişi ýaly hukuklary we ygtyýarlyklary tassyklaýan maglumatlary we resminamalary bermegini talap etmäge haklydyr.
 
2.7. Ulagym.com-da hödürlenýän hyzmatlar, Ulanyja öňünden duýdurmazdan islendik wagt işlemegiň görnüşini üýtgedip, dolduryp, täzeläp, üýtgedip biler, şonuň üçin olaryň ulanylyşy "bolşy ýaly" ýagny, Ulagym tarapyndan Ulanyjylaryň Hyzmatlaryna ýüz tutan wagtynda berilýän görnüşinde we göwrüminde hödürleýär. Ulagam, zerur bolsa, öz islegine görä, ähli Ulanyjylara ýa-da aýratyn ulanyja öňünden duýduryş berilmezden, hususan-da, Hyzmatlaryň (ýa-da Hyzmatlaryň içindäki aýratyn funksiýalaryň) berilmegini (wagtlaýyn ýa-da hemişelik) ýatyrmaga haklydyr.
 
2.8. Ulagym, Ulagymyň işgärlerine gödek we hormatsyz garaýşyny, şol sanda kemsidiji, töhmet, adam mertebesini kemsitmek we başgalar hökmünde seredip boljak telefon söhbetdeşliginde Ulanyjyny blokirlemege haklydyr.
 
2.9. Tölegli Hyzmatlaryň bahasy Saýtyň eýesi tarapyndan özbaşdak kesgitlenýär we aşakdaky parametrlere esaslanýar: Hyzmatyň görnüşi, Hyzmatlar bukjasynyň düzümi, möwsümleýinligi, mahabatyň iberilýän sebiti, sözbaşyň meşhurlygy, Ulanyjylaryň sözbaşy / sebitdäki işjeňligi we beýleki parametrler.
 
3. Saýtda hasaba alyş
3.1. Ulanyjynyň Şahsy hasaby ulanmaga, şeýle hem Ulagym.com-da hasaba alnandan soň aýratyn Hyzmatlary ulanmaga hukugy bar.
 
3.2. Saýtda hasaba alyş aşakdaky tertipde amala aşyrylýar:
3.2.1. Saýtda hasaba alnanda, Ulanyjy e-poçta salgysyny görkezýär. Hasaba alyş üçin e-poçta salgysynyň maglumatlary girizilenden soň, Ulanyjy görkezilen salgyda tassyklama hatyny alýar. Ulanyjy tarapyndan şu Ylalaşyga goşulmak, Ylalaşygyň ähli düzgünlerini doly kabul etmekden we düşünmekden ybaratdyr.
3.2.2. Saýtda ýokardaky hasaba alyş prosedurasyndan geçensoň, Ulanyjy Saýtyň hyzmatlaryny hasaba alnan Ulanyjy hökmünde ulanmaga haklydyr. Şol bir wagtyň özünde, Saýtda mahabat ýerleşdirmek, teswir ýazmak we beýleki hereketleri etmek üçin Ulanyjy hasaba alyş prosedurasyna meňzeş prosedura laýyklykda ygtyýarnama prosesini geçmeli.
3.2.3. Ulanyjy www.Ulagym.com saýtynda hasaba alyş prosedurasyny tamamlanda, ulanyjynyň başda girizen e-poçta salgysyny ulanmaga hukugynyň bardygyna düşünýär we ylalaşýar, şeýle hem ulanyjy şertnamasynyň awtomatiki ýerine ýetirilmegini göz öňünde tutýar.
3.3. Ulanyjy şahsyýet maglumatlarynyň howpsuzlygyna gözegçilik etmeli we olary üçünji taraplara mälim etmeli däldir. Ulanyjynyň Şahsyýetnamalaryny üçünji taraplara geçirmäge, şeýle hem Ulagymyň adyndan we Ulanyjynyň bähbidine hereket edýän adamlardan başga, üçünji taraplara Şahsyýetnamalaryny Ulagym.com-da ygtyýarnama almak üçin ulanmagyna göni ýa-da gytaklaýyn hukugy ýok .
 
3.4. Ulanyjynyň Şahsy Hasabyndan Şahsyýetnamalaryny ulanyp, edilen islendik hereket, Ulanyjynyň özi ýa-da özi tarapyndan ygtyýarlandyrylan şahs tarapyndan ýerine ýetirilen hereket hasaplanýar we Ulanyjy üçin şeýle hereketler, şol sanda şu Ulanyjy Ylalaşygynyň bozulmagy üçin jogapkärçilik Ulanyjy tarapyndan Ulagym.com-da ýerleşdirilen harydyň maglumaty boýunça talaplar.
 
3.5. Ulanyjy, bu maglumatlaryň aýan edilendigini ýa-da rugsatsyz üçünji taraplar tarapyndan ulanylyp bilinjekdigine şübhelenmäge esaslary bar bolsa, şahsyýetnamalaryny derrew üýtgetmäge borçly.
 
3.6. Ulagym, Ulagym.com ulanylanda Ulanyjy tarapyndan berilýän maglumatlaryň dogrulygyny barlamak üçin bar bolan tehniki çözgütleri ulanmaga haklydyr. Ulagym, Ulanyjynyň hakykatdanam kimdigine, Ulagym.com-da Ulanyjy tarapyndan berlen maglumatlaryň dogrudygyna kepil geçip bilmeýär. Ulagym, Ulagym.com-da bar bolan ähli gurallary ulanyp, ulanyjylara potensial kontragentler, Satyjylar we Alyjylar bilen aragatnaşyk saklamagy we amallar edende we Satyjy saýlanyňyzda seresaply bolmagyňyzy maslahat berýär.
 
3.7. Ulagym, Ulanyjynyň şu Ylalaşygyň ýa-da mahabat goýmagyň kadalaryny bozsa, Ulanyjynyň Şahsy Hasabyna bir wagtyň özünde Mahabatlaryny goýmagy we görkezmegini bes etmegi ýa-da onsuz ýapylmagyna hukugy bar. Ulagym, Ulanyjynyň Hyzmatlara islendik wagt girmegini ýatyrmaga we çäklendirmäge, şeýle hem Saýtdaky Ulanyjynyň hasabyny dikeltmäge mümkinçiligi bolmazdan blokirlemäge ýa-da pozmaga haklydyr.
 
3.8. Jemgyýetçilikde Ulagym.com-da ýerleşdirilen bildirişleri we beýleki maglumatlary görmek Ulanyjynyň hasaba alynmagyny we ygtyýarnamasyny talap etmeýär, ýöne şeýle hereketleri amala aşyranda Ulanyjy islendik ýagdaýda Ulanyjy şertnamasynyň düzgünlerini ýerine ýetirmäge borçludyr.
 
4. Ulanyjynyň borçlary
4.1. Ulanyjy diňe hereket edýän kanunçylyga we Ulagym.com Ulanyjy şertnamasyna laýyklykda hereket etmegi, şeýle hem Ulagym.com-daky hereketleri we hereketsizligi üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda doly jogapkärçiligi öz üstüne alýar.
 
4.2. Ulanyjy üçin elýeterli Ulagym.com hyzmatlary, diňe şeýle hyzmatlaryň Ulagym tarapyndan niýetlenen maksatlary üçin ulanylyp bilner. Ulanyja Hyzmatlary, şeýle hem Saýtda başga maksatlar üçin alnan maglumatlary ulanmak gadagandyr.
 
Ulagam, öz islegine görä, Ulanyjy şertnamasyny, şol sanda programma üpjünçiligini awtomatiki ulanmagy goşmak bilen Ulanyjylar tarapyndan Mahabatlary ýa-da Hyzmatlaryň ulanyş şertlerini tötänleýin barlamaga haklydyr. Bidüzgünçilikleriň ýüze çykan halatynda, şeýle hukuk bozulmalary barada üçünji taraplardan maglumat alanda ýa-da Ulagymyň pikirine görä bozulmalary görkezip biljek alamatlar toplumyny kesgitläninde, Ulagym Ulanyjynyň käbir Hyzmatlara, şol sanda şol bir wagtyň özünde girişini togtatmaga ýa-da ýatyrmaga , bildirişleri ret etmek ýa-da blokirlemek we Şahsy Hasabyňyza girmek haklydyr.
 
Ulagymyň ýeke-täk karary bilen, bu Ulanyjy şertnamasynyň we Ulagym tarapyndan döredilen Saýty ulanmagyň beýleki düzgünlerine baglylykda Saýtdaky bildirişleriň ýa-da hasaplaryň petiklenmegi wagtlaýyn ýa-da hemişelik bolup biler. Ulanyjy edilen düzgün bozmalary ýok etse, Ulagym öň petiklenen Bildirişleri ýa-da Ulanyjynyň Saýtdaky hasaby açmagyny dikeltmäge haklydyr.
 
4.3. Ulanyjy, Ulagym.com-a ýazmaça rugsady bolmazdan, Ulagym.com-a girmek üçin awtomatiki we beýleki programmalary ulanmazlygy öz üstüne alýar. Ulagymyň rugsady bolmazdan, Ulagym.com-dan el bilen ýa-da awtomatiki usulda (programma üpjünçiligini ulanyp) islendik materiallary ýa-da maglumatlary (mahabat, harytlaryň beýany, suratlar we ş.m.) ulanmak, paýlamak, göçürmek we çykarmak gadagandyr.
 
4.4. Ulagym.com-da bildirişleri görmäge ýa-da ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän kompýuter programmalaryny ulanmak, bildirişleri ýerleşdirmegiň adaty prosedurasyndan (mysal üçin, bildirişleri awtomatiki ýüklemek üçin programmalary ulanmak), Ulagymyň ýazmaça rugsady bolmazdan, düýbünden gadagan we Şahsy hasabyňyza ýa-da Ulagym.com-a girmegi gadagan edýän bildirişleri çap edilmegini bes etmegine ýa-da togtatmagyna bolup biler.
 
4.5. Ulanyjy hem öz üstüne alýar: Ulagym.com infrastrukturasyna deňeşdirilmedik ýük getirip biljek hiç hili çäre görmezlik; Ulagym.com-daky maglumatlaryň (Ulanyjynyň özi beren maglumatlaryndan başga) Ulagymyň we islendik üçünji tarapyň ýazmaça rugsady bolmazdan göçürmezlik, köpeltmezlik, üýtgetmezlik, paýlaşmazlyk ýa-da halka hödürlemezlik;
Ulagym.com-yň işine päsgel bermezlik, şeýle hem Ulagym.com-a girmegi petiklemek ýa-da çäklendirmek üçin awtomatiki ulgamlaryň ýa-da prosesleriň işine päsgel bermezlik.
4.6. Ulanyjy şertnamasynyň bozulmagyny ýa-da Ulagymyň ýetiren zyýanyny basyp ýatyrmak ýa-da öňüni almak üçin (mysal üçin DDoS hüjümleri ýa-da beýleki haker hüjümleri, Ulagym tarapyndan programma üpjünçiligini rugsatsyz ulanmak, şol sanda mahabatlary göçürip almak we ş.m.) Ulanyjylaryň ýa-da üçünji taraplaryň Ulagym.com-a degişli ip-salgysynyň ýa-da ip-salgylarynyň diapazonynyň girişini blokirlemäge Ulagymyň haky bar.
 
4.7. Ulagym.com-a girmek bilen,Ulagym.com-da üçünji taraplar tarapyndan ýerleşdirilen mahabat maglumatlary almaga razy bolýar. Ulanyjy Ulagym.com-yň mazmuny kesgitlemeýändigine düşünýär we ylalaşýar, degişli materiallarda bolup biläýjek sahypalary, baglanyşyklary goşmak bilen beýle maglumatlar üçin jogapkärçilik çekmeýär.
 
4.8. Ulagym.com ulanyjysy, başga bir ulanyjy tarapyndan berlen maglumatlary, şeýle maglumatlary iberen adamyň ýazmaça rugsady bolmazdan ýa-da başga bir görnüşde şeýle maglumatlary ulanmak hukugyny tassyklamazdan ulanmazlygy öz üstüne alýar. Ulagym.com-yň ulanylmagy bilen baglanyşykly Ulanyjy tarapyndan alnan ähli maglumatlar diňe Harytlar bilen baglanyşykly amallary baglaşmak we ýerine ýetirmek üçin ulanylyp bilner. Şeýlelik bilen, Ulanyja e-poçta salgysyny ýa-da başga bir Ulanyjynyň telefon belgisini göni mahabat ýa-da soralmaýan elektron habarlary ibermek, şeýle hem bilimsiz ýa-da razylyk almazdan edilen beýleki bikanun hereketler üçin ulanmak gadagandyr.
 
Ulanyjylaryň özara täsirini aňsatlaşdyrmak üçin Hyzmatlar beýleki Ulanyjylaryň käbir aragatnaşyk maglumatlaryna çäklendirilen girişi aňladýar. Beýleki ulanyjylar tarapyndan berlen maglumatlary ulanmak hukugy şu Ulanyjy şertnamasy bilen çäklendirilýär.
 
4.9. Ulanyjynyň soňky hyzmatlaryň ýa-da goýlan bildirişleriň ulanylmagy bilen baglanyşykly başga bir Ulanyja garşy talaplary bar bolsa, Ulanyjy bu talaplary degişli adama (Satyja) hödürlemeli we talaplary garaşsyz we Ulagymyň gatnaşmazlygyndan çözmeli.
 
4.10. Ulanyjy Ulagymyň Ulagym.com-da ulanyjylar tarapyndan çap edilen bildirişleri hemişe barlamaýandygyna düşünýär we kabul edýär. Bildirişlerdäki käbir maglumatlar kemsidiji, howply, nädogry ýa-da ýalňyş bolup biler. Ulagym, Ulagym.com-daky maglumatlary ulananyňyzda ulanyjylara seresap bolmagy we umumy düşünjä bil baglamagy maslahat berýär. Ulanyjy öz kärdeşiniň başga bir adam bolup biljekdigini, kämillik ýaşyna ýetmedik, ýoýulan maglumatlary goýup biljekdigini we ş.m. göz öňünde tutmalydyr. Hyzmatlaryň ulanylyşy, Ulanyjynyň bu töwekgelçiliklerden habarlydygyny we kabul edýändigini aňladýar, şeýle hem Ulagymyň beýleki Ulanyjylaryň hereketleri ýa-da hereketsizligi üçin jogapkär däldigini kabul edýär.
 
4.11. Ulanyjy kontragent saýlanda paýhaslylygy berjaý etmegi öz üstüne alýar, mahabaty Ulagym.com saýtynda ýerleşdirip, haýsydyr bir harydyň teklibine, satylmagyna we satyn alynmagyna garaşsyz göz ýetirýär. Ulagym.com-yň bildirişlerişlerinde bolan haryt çyn we kanunydyr.
 
5. Saýt ulanylanda maglumat alyşmak
5.1. Ulagym üçin niýetlenen Ulagym habarlary Ulagym.com-da köpçülige açyk bolmak üçin çap edilýär we Saýtda Bildirişleri bellige alanyňyzda ýa-da ýerleşdireniňizde Ulanyjylar tarapyndan berlen e-poçta salgylaryna aýratyn iberilýär. Şol bir wagtyň özünde, Ulanyjy iberilen habarlaryň we olaryň aýry-aýry bölekleriniň mahabat häsiýetine eýe bolup biljekdigine düşünýär, kabul edýär we ylalaşýar, şeýle hem Ulagymyň kärdeşlerinden mahabat, maglumat we beýleki habarlary öz içine alyp biler. Ulagym.com-da çap edilen habarlar, çap edilen pursadyndan Ulanyja gowşurylýar.
 
5.2. Ulanyjynyň Satyja iberýän habarlary, Satyjy bilen düşündiriş ýa-da aragatnaşyk görnüşi üçin ýörite teklip edilen görnüş arkaly iberilip bilner, şol bir wagtyň özünde hasaba alynmak ýa-da ýerleşdirilende Satyjynyň e-poçta salgysyna täze habar habarnamasy iberilýär.
 
6. Kepillikler we jogapkärçilik
6.1. Ulanyjy, Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda Saýtda görlen çäreler, şol sanda iberen maglumatlarynyň mazmuny we üçünji taraplaryň saýtdaky Harytlary we ýerleşdirilen maglumatlary babatdaky hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärçilik çekýär.
 
6.2. Ulanyjy Harytlar we olar bilen baglaşylan geleşikler, geleşik üçin kontragentleri saýlamak we geleşikden gelip çykýan netijeleri üçin jogapkärçilik çekýär. Harytlar bilen baglanyşykly ähli amallar gönüden-göni Ulanyjylaryň arasynda baglaşylýar. Ulagym, Ulagym.com-da alnan maglumatlara esaslanyp, Ulanyjylar tarapyndan edilen geleşiklere gatnaşyjy we araçy däl, beýle amallara gözegçilik etmeýär we jogapkärçilik çekmeýär.
 
6.3. Ulagym.com, Ulanyjylara kanun tarapyndan rugsat edilýän önümleri we satuwlary ýa-da satyn almak we Ulanyjy şertnamasy bilen baglanyşykly bildirişleri ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän guraldyr. Şol bir wagtyň özünde, Ulagym Ulanyjylar tarapyndan goýlan Bildirişleri hemişe barlamaýar. Şeýlelik bilen, Harytlaryň hili, howpsuzlygy, kanunylygy we düşündirişi bilen laýyklygy, şeýle hem Satyjynyň satmak we Haryt satyn almak ukyby Ulagymyň gözegçiliginden çykýar. Şol sebäpli, Ulagym, Ulanyjylar tarapyndan berlen maglumatlaryň mazmuny, şol sanda Bildirişiň mazmuny, söwda belliklerini ulanyjylaryň ulanmagy, üçünji tarap nyşanlary we Satyjynyň teklibiniň şertleri üçin jogapkärçilik çekmeýär.
 
6.4. Ulagym, Ulanyjy tarapyndan maglumatlaryň ýitmegi, maglumatlaryň ýoýulmagy ýa-da Saýtdaky aragatnaşyk formalaryny ulanyp alnan habarlaryň ýitmegi üçin jogapkärçilik çekmeýär.
 
6.5. Internetiň gurluşygynyň we işleýşiniň ýörelgelerini göz öňünde tutup, Hyzmatlar "bolşy ýaly" üpjün edilýär, bu Ulagymyň Hyzmatlar babatynda hiç hili kepillik bermeýändigini, esasanam Ulagym Ulanyja kepillik bermeýändigini aňladýar:
Hyzmatlar, olaryň göni ýa-da gytaklaýyn täsiri we hili Ulanyjynyň talaplaryna we maksatlaryna laýyk geler;
Hyzmatlar üznüksiz, ygtybarly we ýalňyşsyz üpjün ediler;
Hyzmatlary ulanmak arkaly alynjak netijeler takyk, ygtybarly we Ulanyjynyň isleglerine laýyk bolar.
6.6. Ulanyjy, Ulagym.com saýtynda ulanyjylaryň Saýta girmegini çäklendirmek / blokirlemek bilen baglanyşykly çäklendirmeleriň / blokirlemeleriň öňüni almak ýa-da hukuk bozulmalarynyň öňüni almak çäreleri bilen baglanyşykly Ulagymyň Ulanyja ýetirip biljek ýitgileri üçin jogapkärçilik çekmeýändigi bilen ylalaşýar.
 
6.7. Ulanyjy, Ulagymyň aragatnaşyk formasy ýa-da Saýtda teswir goşmak formasy arkaly Ulanyja habar ibermek mümkinçiliginiň islendik üçünji taraplar, Ulagym tarapyndan hiç hili täsir we gözegçiliksiz ulanyjy bilen şertnama baglaşmakdan başga maksatlar üçin ulanylyp bilinjekdigini kabul edýär we razylaşýar. Bu nukdaýnazardan, Ulagym beýleki Ulanyjylar we Ulagym.com-da ulanyjylara habar ibermek ýa-da teswir goşmak üçin forma, şeýle hem olar üçin awtomatiki ulgamlar (robotlar) üçin we Ulagym.com sahypalarynda Ulanyjy tarapyndan iberilen telefon belgilerini ulanmak babatynda jogapkärçilik çekmeýär.
 
6.8. Ulagym ýerine ýetirilmedik ýa-da ýetirmekde kynçylyk çeken borçnamalaryň netijeleriň, näbelli güýçleriň täsiri astynda üstün çykmazlygyndan jogapkärçilik çekmeýär.
 
6.9. Ulagym Ulanyjy tarapyndan berlen ýa-da Ulagym.com saýtynda ýerleşdirilen mahabatlaryň mazmunyny goşmak bilen Ulanyjy tarapyndan berlen maglumatlar bilen hiç hili baglanyşykda däldir we şeýle maglumatlaryň mazmunyny, hakykylygyny we howpsuzlygyny barlamaga borçly däldir, ýa-da düzüm bölekleri, şeýle hem hereket edýän kanunçylygyň talaplaryna laýyklygy we ulanyjylara paýlamak we ulanmak üçin zerur hukuklara eýedir.
 
6.10. Ulanyjylar tarapyndan iberilen maglumatlar internetdäki saýtlara (üçünji taraplaryň sahypalaryna) baglanyşyklary öz içine alyp biler. Bu üçünji taraplar we sahypalarynyň mazmuny, şeýle hem üçünji taraplaryň maglumatlary, Ulagym tarapyndan käbir talaplaryň (ygtybarlylyk, dolylyk, kanunylyk we ş.m.) berjaý edilýändigi barlanmaýar. Ulagym, Ulagym.com-yň ulanylmagy bilen baglanyşykly ulanyjynyň girip bilýän üçünji tarap sahypalarynda ýerleşdirilen maglumatlar, şeýle sahypalaryň ýa-da maglumatlaryň elýeterliligi we olary ulanmagyň netijeleri üçin jogapkärçilik çekmeýär.
 
7. Intellektual hukuklar
7.1. Ulagym.com we ykjam programmalar üçin aýratyn hukuklaryň eýesi, şol sanda domen ady, Saýtda ýerleşdirilen logotip, Ulagym.com söwda belligi, maglumat bazalary, Saýtyň ulanylmagyna mümkinçilik berýän ähli tehniki ösüşler Ulagym. Ulanyjynyň ýa-da başga bir adamyň, Ulagym.com-ny, ykjam programmalary ýa-da hyzmatlary Ulagymyň ýazmaça rugsady bolmazdan, Ulanyjy şertnamasynda göz öňünde tutulmadyk islendik görnüşde maglumatlary almak ýaly Ulagym şertnamasy bilen göz öňünde tutulmadyk usullarda ulanmaga hukugy ýok.
 
Kadadan çykmalar diňe Saýtda üçünji taraplaryň habar maglumatlary ýerleşdirilen ýagdaýlara degişlidir. Şeýle kadadan çykmalaryň hemmesi degişli tekstlerde aç-açan beýan edilýär (salgylanma çeşmede).
 
Sahypanyň maglumat we habar materiallary, Ulagym-a degişli awtorlyk hukugy, Ulagym.com-a baglanyşyk bar bolsa, islendik metbugatda, internet serwerlerinde köpeldilip bilner, internetde ýerleşdirilende Ulagym.com-a işjeň baglanyşyk hökmanydyr.
 
Ulanyjylar tarapyndan berilýän maglumatlara goşulan intellektual işjeňligiň netijelerine aýratyn hukuklar degişli Ulanyjylara we awtorlyk hukugynyň eýelerine degişlidir.
 
7.2. Bu Ulanyjy şertnamasyny ýerine ýetirmek, bäsleşikler, mahabat kompaniýalary, mahabat çäreleri geçirmek, Ulanyjylara we şuňa meňzeş çäreleri yglan etmek we habar bermek, Ulagymyň kanuny hukuklaryny we gyzyklanmalaryny amala aşyrmak we Ulagym.com-yň işlemegini üpjün etmek üçin Ulanyjy Ulagymy hemme ýerde hemişelik üpjün edýär. Maglumatlary (suratlary, Harytlaryň beýany tekstlerini, söwda belliklerini, logotipleri we ş.m.) aýratyn hukugyň güýjüniň bütin dowamynda belli ýa-da näbelli maglumat göterijilerde islendik görnüşde ulanmak hukugy, olary internetde ýerleşdirmek, telewideniýe ýaýlym ulgamlarynda we şeýle hukugy üçünji taraplara geçirýär. Ulanyjy, awtoryň adyny görkezmezden, maglumatlaryň bir bölegi hökmünde materiallaryň ulanylmagyna rugsat berýär, şeýle hem berlen maglumatlaryň üçünji taraplaryň hiç hili hukuklaryny, şol sanda aýratyn hukuklary bozmajakdygyny kepillendirýär.
 
8. Ulanyjy şertnamasynyň möhleti
8.1. Bu Ulanyjy şertnamasy, Ulanyjynyň hasaba alynmagyna ýa-da bildirişiň Ulagym.com-da ýerleşdirilmegine garamazdan, Ulagym.com Hyzmatlaryny ulanyp başlan pursatyndan güýje girýär we belli bir möhletde dowam edýär.
 
8.2. Ulanyjynyň, girişi dikeltmek mümkinçiligi bolmazdan, Şahsy hasabyna girişi ýatyrmaga hukugy bar. Bu ýagdaýda, Ulanyjynyň Ygtyýarnamalaryň bir bölegi hökmünde Ulagym.com-da ozal görkezen e-poçta salgysyny ulanyp, gaýtadan hasaba alynmaga hukugy ýok.
 
Ulagym, öz islegi boýunça, bu Ulanyjy şertnamasyny bozýan Ulanyjynyň, şeýle hem Hyzmatlaryň haýsydyr bir şertleriniň, Ulagym.com-yň işini düzgünleşdirýän beýleki düzgünleriň Hyzmatlaryň ikisine-de ygtyýarlyklaryny ýatyrmak hukugyny , umumy we bölekleýin, şol sanda Ulanyjynyň Şahsy hasabyna girmegini ýatyrmak ýa-da wagtlaýyn togtatmak hukugyny özünde saklaýar. Hyzmatlara girişi bes edilen ýa-da Maglumatlary güýjüni ýitiren Ulanyjynyň Saýtda täzeden hasap açmaga (Ulagym.com-da Ulanyjy tarapyndan öň görkezilen e-poçta salgysyny hem goşmak bilen) Ulagymyň ýörite rugsady bolmazdan hukugy ýok . Ulanyjynyň Ulagym.com-a girmek üçin başga bir ulanyjynyň şahsyýet maglumatlaryny ulanmaga hukugy ýok.
 
9. Hukuklaryň geçirilmegi
9.1. Ulagymyň hukugy bar we Ulanyjy, şu ulanyjy şertnamasyna laýyklykda hukuklaryny we borçlaryny, umuman, bölekleýin üçünji tarapa geçirmäge razylyk berýär.
 
9.2. Umuman, bölekleýin hukuklar we borçlar şu Ulanyjy şertnamasyna laýyklykda üçünji tarapa geçirilen halatynda üçünji tarapyň başga bir sahypada şuňa meňzeş ýa-da şuňa meňzeş hyzmatlary bermäge hukugy bar.
 
10. Jedeller we ulanylýan kanunlar 10.1. Bu Ulanyjy şertnamasy boýunça ähli jedeller çözülende, Türkmenistanyň hereket edýän kanunlary ulanylýar.
 
10.2. Bu Ulanyjy şertnamasyna laýyklykda Ulanyja hödürlenýän Hyzmatlary ulanmagyň mugtlygy sebäpli, Ulanyjy bilen Ulagynyň arasyndaky gatnaşyklara sarp edijiniň hukuklaryny goramak baradaky kanunçylygyň düzgünleri ulanylmaýar.
 
10.3. Şu Ylalaşyk boýunça ýüze çykýan ähli jedeller Taraplar tarapyndan gepleşikler arkaly çözülýär. Jedelleri gepleşikler arkaly çözmek mümkin bolmasa, jedeller Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygynda göz öňünde tutulan kazyýet işinde çözülýär.
 
10.4. Bu ulanyjy şertnamasynyň käbir bölekleriniň nädogry diýlip ykrar edilmegi, ulanyjy şertnamasynyň beýleki düzgünlerini ýatyrmaýar.
Gir